รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564
พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
ประจำปี 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-11.15 น.
รับชมผ่านทาง : PPTV ช่อง 36
Facebook : @PROIC2012
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564
13 ประเภท 55 รางวัล

รับชมนิทรรศการ Virtual 360

รับชมนิทรรศการ Virtual 360ความเป็นมา
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และผู้เอาประกันภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านกำกับและส่งเสริม จะต้องมีบทบาทการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว และธุรกิจการค้าการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินมั่นคง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ได้แข่งขันกันพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สามารถขยายบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายขอบเขตโครงการให้กว้างขวางครบวงจรมากขึ้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย และรวมถึงแนวร่วมเครือข่ายในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อระบบประกันภัย


ประเภทรางวัล
1. รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563
2. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563
บริษัทประกันชีวิต
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 1 รางวัล
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 1 รางวัล
รางวัลดีเด่นอันดับ 3 1 รางวัล
บริษัทประกันวินาศภัย
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 1 รางวัล
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 2 รางวัล
รางวัลดีเด่นอันดับ 3 2 รางวัล
3. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563
บริษัทประกันชีวิต 1 รางวัล
บริษัทประกันวินาศภัย 3 รางวัล
4. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
บริษัทประกันชีวิต 1 รางวัล
บริษัทประกันวินาศภัย 1 รางวัล
5. รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล 1 รางวัล
นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล 1 รางวัล
6. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563
บริษัทประกันชีวิต 1 รางวัล
บริษัทประกันวินาศภัย 1 รางวัล
7. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563
บริษัทประกันชีวิต 1 รางวัล
บริษัทประกันวินาศภัย 1 รางวัล
8. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2563
9. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย และผู้ส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 3 รางวัล)
10. รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 20 รางวัล)
11. รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 4 รางวัล)
12. รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 2 รางวัล)
13. รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 4 รางวัล)

พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564
วันที่
4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-11.00น.
ประธานมอบรางวัล
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ช่องทางการรับชม
facebook :
Youtube :
เว็บไซต์ :
PPTV :
ช่อง 36 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-11.00น.

เกี่ยวกับ คปภ.
สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ ดังนี้กลับหน้าหลัก