รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2565
พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-10.15 น.
รับชมผ่านทาง Facebook : @PROIC2012
ประเภทรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
14 ประเภท / จำนวนรวม 66 รางวัล

รับชมพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Insurance Awards 2022


ความเป็นมา
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และผู้เอาประกันภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านกำกับและส่งเสริม จะต้องมีบทบาทการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว และธุรกิจการค้าการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินมั่นคง รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ได้แข่งขันกันพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สามารถขยายบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายขอบเขตโครงการให้กว้างขวางครบวงจรมากขึ้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย และรวมถึงแนวร่วมเครือข่ายในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อระบบประกันภัย

พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2565
วันที่
7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 - 10.30 น.
ประธานมอบรางวัล
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ช่องทางการรับชม
facebook :
เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับ คปภ.
สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ ดังนี้รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564